14 Tháng Mười Hai 2014

PHÁP BẢO

Pháp là Bảo Phật răn để lại

Để ta suy ngẩm cải cuộc đời (1)

An lạc an tịnh vô thời

Trung kiên tâm thức thương người khổ đau

Pháp là Bảo nghĩ vào chân lý

tâm để nhớ kỷ trong lòng

Vô thường tâm bịnh long đong

Thiện ác báo ứng luân vòng thế nhân

Phap là Bảo muôn lần đáng quý

Bỏ đấu tranh tự kỷ hài hòa

Tâm tu nhìn biết Nghiệp qua

Tâm hướng việc thiện dẫn đà tâm thông

Pháp là Bảo tột cùng vô hạn

Có thiện tâm bè bạn giúp nhau

Sẽ có báo ứng ngày sau

Con đường tu tiến bắt đầu thánh nhân

Chu Giang

(1)- Cải là sửa đổi

Lưu nhận xét