14 Tháng Mười Hai 2014

THIỆN ÁC

Ngẩm lại đời mình coi lỗi phải

Có sai lầm đã rải nghiệm qua

Nhất tâm cố tránh đưòng tà

Thân tâm ý khẩu chống ma xúi mình

Tình tưởng đến chúng sinh muôn vạn

Đem thiện tâm ngăn cản ác tà

Cái gì mình đẵ sai ngoa

Quyết lòng sửa đổi đuổi tà trong tâm

Xét coi lòng mình có mầm đen tối

Hãy sửa đi những lỗi đã qua

Lòng hiền không nghĩ gian tà

Ác tâm dẹp bỏ theo đà thánh nhân

Chu Giang

Lưu nhận xét