6 Tháng Mười 2013

ĐÁP: Bài Học Chánh Niệm

Tuệ Giác suy, Tâm nghĩ gì ?

Sinh Linh Tỉnh Thức tu tri Đạo Đường (1)

Bỏ đi Khổ Não Phiền Buồn

Chận đứng Mộng Ão Vô Thường vị lai

Sinh Linh diễn xuất ở đây

Ngu si lưu luyến thời này trôi qua (2)

Tịnh Tâm tu dưỡng tuổi già

Chu Giang

(1) : Sinh linh : sức sống. Tỉnh thức : Chánh niệm

(2) : Ngu si : vụng dại.

Lưu nhận xét