6 Tháng Mười 2013

Bốn Tâm Vô Lượng

Từ tâm, đoạn ác pháp

Bi tâm, hận thù tan

Hỹ tâm, vui hòa ái

Xã tâm, sống an lạc

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)

Lưu nhận xét