6 Tháng Mười 2013

Nhân Tâm Khởi Nhất Niệm – Thiên Địa Tắc Giai Tri

Nhân thân nam bắc bớ người hiền

Tâm đổi người thay đổi triền miên

Đầu khởi bản lai vô nhất vật

Nhất do tâm tạo tạo dữ hiền

Niệm buông liền khởi khởi liền niệm

Thiên võng khôi khôi phủ khắp miền

Chốn chốn dịa đàng đày cạm bẩy

Chúng sanh tất cả bệnh ưu phiền

Giai không ngũ uẫn siêu phàm thế

Tri giả bất tri tâm giử thiền

Kiến Ngọc

Lưu nhận xét