21 Tháng Chín 2013

Tự Hỏi khi Dự Lễ Tắm Phật

Phật tắm sạch rồi, Ta sạch chưa?

Bụi đời bám mãi , Vẫn như xưa!

Hằng năm đều tắm, Sao chưa sạch?

Tu học nhanh lên, Kẻo trễ giờ!

Hai Sắc Không

Lưu nhận xét