18 Tháng Tám 2013

Thầy BẢO THÔNG

Đọc   chuyện mấy ai được sống đời

Duyên   thầy trăm tuổi đã kề rồi

Thơ   dài đêm mộng gặp thầy nói

Tưởng   cảnh vô thường đừng nghĩ suy

Nhớ   những ngày thầy còn dậy học

Thầy   lo viết sách để lưu đời

Bảo   mình cố gắng giồi công đức

Thông   hiễu nhân sinh lịch-sử thời

Nguyện   khấn tâm linh thầy thảnh thơi

Cầu   xin vạn nẽo thầy vui tươi

Thầy   liền đi đến khung trời đẹp

Được   hưởng an vui cảnh tuyệt vời

Thẳng   tới sơn hà muôn vạn dặm

Đến   nơi an nghỉ chẳng bồi hồi

Niết   Bàn là chổ thầy đi tới

Bàn   luận thế gian đã dứt rồi

Chu Giang

Lưu nhận xét