24 Tháng Mười Hai 2012

Tuổi Đời

Tuổi đời càng lúc càng cao mãi

Muốn tu nhưng cứ phải vui đời

Bận tâm bận trí cả thời

Lại lo làm việc kiếm mồi nuôi thân

Rãnh rang thì cuối tuần nhậu nhẹt

Bạn kêu đen đỏ chẳng từ nan

Giời ơi sao cứ làng chàng

Thời gian ngắn ngủi đừng xàng xê lâu

Nhất tâm đi tới chùa lễ Phật

Bỏ sau lưng chồng chất khổ đau

Não phiền thế sự lo âu

Vô Thường, Vô Ngã, Khổ sầu chẳng lo

Tinh tâm tu tập thời diệt khổ

Xã buông Tham Ái khởi động tâm

Dốc lòng tu tập diệt Sân

Gieo Nhân Quả đẹp ước mơ Niết Bàn

Từ Giác

Lưu nhận xét