3 Tháng Bảy 2012

Tu Đường Đạo – Tu Đường Đời

“Không có Đạo thì đời sẽ loạn;

Không có Đời đạo sống với ai.”

Đạo và Đời vẫn phải là hai:

Hai con đường cùng về một hướng.

Đạo / Đời hướng về miền cực lạc.

Tu đường đạo là Phật là Tiên;

Tu đường đời cũng bậc thánh hiền.

Đạo và Đời tương quan ràng buộc.

Cõi Ta – Bà người đời danh lợi;

Chốn Thiền môn Sư Sải cầu kinh,

Cầu cho thế giới được hòa bình,

Cho thế nhân không còn thù hận.

Con đường tu cũng nhiều khổ hạnh,

Dưa muối, tương chao áo nâu sòng.

Câu kinh kệ ghi khắc trong lòng,

Giữ giới luật, thân tâm thanh tịnh.

Trên Đạo Tràng Thầy quỳ tụng niêm;

Dưới Phật Đài phật tử đồng tâm,

Chấp tay khấn nguyên Quan Thế Âm,

Cho chúng com thân tâm an lạc.

Trúc Giang

Lưu nhận xét