16 Tháng Một 2012

Chúc Mừng Năm Mới

Năm 2012 Nhâm Thìn

Hết năm là Tết đến nơi,

Mới hay thấm thoát đời người trôi nhanh!

Nhớ nhau không chúc không đành,

Mà thăm mà chúc thường tình thế gian!

Cùng nhau trì niệm TỊNH AN,

TÂM KHÔNG đối cảnh chữ NHÀN hưởng chung.

Chúc nhau chứng đắc TÂM KHÔNG:

Không tham, không luyến, không mong, không cầu,

Không tức giận, không lo âu,

Không nghi, không mạn, không sầu, không tham,

Không mê muội, không xảo gian,

Cõi trần không nhiễm TỊNH AN Tâm mình.

TỊNH AN liền hiển QUANG MINH,

QUANG MINH tỏa sáng nhân sinh chữ TÌNH.

Bảo Thông

Lưu nhận xét