16 Tháng Một 2012

Vô Thường Vô Ngã

Ông Táo Về Trời 23 Tháng Chạp Tân Mão

Hôm nay ông Táo về Trời

Đem theo Báo Cáo những người trần gian

Tâu rằng, tục tử thế gian

Coi ra họ đã khôn ngoan Tu nhiều

Họ nghe lời Phật đủ điều

Vô thường, vô ngã, tránh điều vô minh

Tất cả không phải của mình

Xả buông hết thảy nhân sinh hài hòa

Chẳng nên xét nét người ta

Lầm lỗi cố chấp đó là vô minh

Chỉ nên xét nét chính mình

Lỗi lầm ta đã cố tình sửa chưa?

Mấy lời suy ngẩm không thừa.

Chu Giang

Lưu nhận xét