16 Tháng Một 2012

Chọn Vai Kịch

Vở kịch trong đời, ráp diễn chơi!

“Thày Tu”, vai ấy, để phần tôi!

Ăn chay một chút – nên danh phận…

Trọc lóc – giờ đây có chỗ ngồi!

Cờ xí rợp trời, người đưa đón

Trống chuông dậy xóm, trẻ chen coi!

Xêng xang áo mão đi từng bước

Ra vẻ ta đây đắc Đạo rồi!?

Hai Sắc Không

Lưu nhận xét