9 Tháng Tư 2011

Đáp bài Chân Tu

Cam tâm huệ cố theo bần

Ý tâm lạc Đạo chuyên cần chăm chu

Tu không giác, như sương mù

Bỏ buông tất cả oán thù nặng treo

Đơn sơ rau quả cam nghèo

Tịnh tu thanh vắng núi đèo sá chi

Sớm khuya cố độc tam qui

Chân tu đại nguyện quyết thi tám điều

Chu Giang

Lưu nhận xét