9 Tháng Tư 2011

Chân Tu

Quyết tu, xả phú cầu bần

Xả thân cầu Đạo tối cần chân tu

Xin đừng tu quáng tu mù

Để mình như cảnh án tù ban treo

Chân tu đâu sợ chữ nghèo

Một ngày một ngộ chữ nghèo sợ chi

Tam qui bát chánh thực thi

Kim cang bát nhã khắc ghi giáo điều

Kiến Ngọc

Lưu nhận xét