9 Tháng Tư 2011

Học Tu

Học lời giảng dạy, Đức Như Lai

Vừa học vừa tu, lợi cả hai

Học rõ hướng tu thêm chắc chắn

Học rằng chướng ngại vượt chông gai

Buồn phiền hờn giận không còn nữa

Tràn ngập niềm vui thoát hiện ngay

Đạt được an vui tại kiếp sống

Khỏi chờ giải thoát kiếp hồi lai

Kiến Ngọc

Nhận xét

  1. Pham Hoang Nam

    Tho* hay ! Ddo.c và ha`nh dde^ù nhu* nhau thì i’t ngu*o*ì la`m ddu*o*c.. Xin nguye^.n ca^ù ha?y thu*.c ha`nh nhu*ñg gi`Quy’ ngaì NO’I . A DI DDA`PHA^.T

Lưu nhận xét