9 Tháng Tư 2011

Không Rượu Mà Say

Say mê không chỉ vì tình luyến

Say làm chìm ý nguyện đời ta

Không rượu mà say chính là

Say mê đủ thứ, khiến ta u sầu

Say mê sinh khổ đau khôn tả

Say không tỉnh, gieo quả kiếp sau

Vô minh ái dục từ đâu?

Trầm kha nghiệp chướng khắc sâu trong lòng

Say mê đành chịu long đong mãi

Vạn kiếp luôn luôn trải đọa đày

Ta nên tỉnh lại đừng say

Chân Như khai mở kiếp này được thông

Chu Giang

Lưu nhận xét