13 Tháng Hai 2011

Giác Ngộ

Vô thường, Vô ngã, Khổ, Vô minh

Phóng tưởng ắt tâm bất kiến minh

Chấp ngã luân hồi vô lượng kiếp

Tịnh tâm giác ngộ tận nhân sinh

Minh tâm kiến tánh ắt thái lai

Sở đắc Chân như tất triển khai

Bản ngã bất di tâm bất động

Niết bàn tương kiến bất hồi lai

Dịch Nghĩa

Thức Tỉnh

Ảo giác khiến mình không thấy trông

Thế gian tất cả đều là không

Chấp mê vạn kiếp đều sanh tử

Dứt bỏ luân hồi, phải xã buông

Tâm sáng tự mình nhận rõ mê

Tịnh tâm để tới cảnh Bồ đề

Tâm càng thanh tịnh tâm càng đến

Cảnh giới Niết bàn dứt cảnh mê

Từ Giác

Lưu nhận xét