13 Tháng Hai 2011

Nóng Giận

Nóng Giận mất quân bình

Trí tâm không mẫn minh

Khiến mình không tự chủ

Căn bệnh của Vô Minh

Nóng Giận máu trào sâu

Tim gan ảnh hưởng mau

Hại tâm và thể xác

Chẳng ích lợi gì đâu

Nóng Giận nói không hay

Làm người nghe giận lây

Sẽ gây thêm tàn khốc

Chiến trận chỉ vài giây

Nóng giận thúc hành vi

Làm điều thiếu nghĩ suy

Hại mình hại tất cả

Đi đến sự chia ly

Ta không muốn đảo điên

Vì Nóng Giận ta Thiền

Tâm tịnh ta trừ bỏ

Không còn vướng não phiền

Từ Giác

Lưu nhận xét