25 Tháng Tám 2010

Tìm Bạn Tri Âm

Tình người ai bán ta mua,

Ai cho ta lấy, ai thừa ta xin!

Tình người chân thật hồn nhiên,

Ai ai cũng có nhưng tìm khó ra!

Mắt nhìn chẳng rõ chính Ta,

Vọng tâm sống cõi Ta-bà lạc nhau!

Lòng ngay đồng khí tương cầu,

Đồng thanh tương ứng hẹn câu tương phùng.

Bảo Thông

Lưu nhận xét