31 Tháng Một 2011

Mừng Xuân Tân Mão

Đón Xuân hoan hỷ chúc mừng

Tùy duyên lạc đạo vui cùng thế gian,

Nguyện cho Trí tịnh Tâm an,

Sáng ngời Tuệ giác, vẹn toàn Chân Như

Bảo Thông

Lưu nhận xét