22 Tháng Một 2011

Tu Tại Gia

Tu hành ráng sức mà chi

Khổ tâm mệt xác ích gì ai ơi,

Đường đời khắp chốn rong chơi

Thân tâm an tịnh Đạo-Đời tại ta!

Ngô Tấn Dự

Lưu nhận xét