22 Tháng Một 2011

Năm Loại Chủng Tánh

Thế gian chủng tánh phàm phu

Nói nghe không được đi tu nổi gì?

Tánh người bất định nhu mì

Ai nói cũng phải tu thì được đâu?

Tu hành ngoài đạo câu mâu

An – Siêu trật lối cạo đầu uổng thân,

Nhị thừa chủng tánh quây quần

Cùng nhau tu tập chuyên cần giới qui,

Đại thừa chủng tánh cẩn trì

Nói năng phóng khoáng Tứ Y tu hành!

* Tứ Y: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y lý, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.

Ngô Tấn Dự

Lưu nhận xét