16 Tháng Mười Hai 2010

Đáp bài Tìm Bạn Tri Âm

Tình người ai bán ta mua,

Ai cho ta lấy, ai thừa ta xin!

Tình người chân thật hồn nhiên,

Ai ai cũng có nhưng tìm khó ra!

Mắt nhìn chẳng rõ chính Ta,

Vọng tâm sống cõi Ta-bà lạc nhau!

Lòng ngay đồng khí tương cầu,

Đồng thanh tương ứng hẹn câu tương phùng.

Bảo Thông

 

Tình đời kẻ bán người mua

Kẻ cho người nhận không lừa mà xin

Thực tâm bản tính thiên nhiên

Người người đều có tâm nhìn thì ra

Mơ màng trong cõi ta-bà

Ta đây vọng tưởng khó mà gặp nhau

Hữu duyên kỳ ngộ mong cầu

Thần giao cách cảm hứa câu tương phùng

Chu Giang

Lưu nhận xét