8 Tháng Mười Một 2010

Tuổi Đời

Memento to Bonze Kiến Ngọc

Cuộc sống đổi dời vi diệu vi (1)

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Cỏ, hoa, nhật chiếu theo thiên biến

Nhân, thụ nghìn năm vận khí tùy (2)


Biểu hiện tuổi đời ngoài ước mơ
Không còn, còn đó thật không ngờ

Tùy theo Thiên định không tùy ý

Tùy ý suy tư khiến mập mờ (3)


Bất tử trường sinh ai cũng mong

Quả nhân, nhân quả đến khôn cùng

Oán ân, ân oán tùy tâm khởi
Bác ái bao dung khả Đại Đồng (4)

Chu Giang

Mùa Xuân Ất Dậu (2005)(1) Vi diệu vi = vi hồ kỳ vi (phi thường, extraordinary)
(2) Nhân = người, thụ = cây, vận khí = tùy theo khí thiên địa vận hành
(3) Mập mờ = mơ hồ (vague)
(4) Đại Đồng = bốn biển một nhà, thế giới tương hợp (universal concord)

Lưu nhận xét