Tháng Tám 2013

18 Tháng Tám 2013

Thầy BẢO THÔNG

Đọc   chuyện mấy ai được sống đời

Duyên   thầy trăm tuổi đã kề rồi

Thơ   dài đêm mộng gặp thầy nói

Tưởng   cảnh vô thường đừng nghĩ suy

Nhớ   những ngày thầy còn dậy học

Thầy   lo viết sách để lưu đời

Bảo   mình cố gắng giồi công đức

Thông   hiễu nhân sinh lịch-sử thời

Nguyện   khấn tâm linh thầy thảnh thơi

Cầu   xin vạn nẽo thầy vui tươi

Thầy   liền đi đến khung trời đẹp

Được   hưởng an vui cảnh tuyệt vời

Thẳng   tới sơn hà muôn vạn dặm

Đến   nơi an nghỉ chẳng bồi hồi

Niết   Bàn là chổ thầy đi tới

Bàn   luận thế gian đã dứt rồi

Chu Giang

18 Tháng Tám 2013

Tìm Đạo

cổ đoãn trường cú

Được nhàn cư

Như an lạc

Thân xác còn mang mỏi mòn phiền não

Ta đi tìm Đạo để hiễu lời nào Phật dạy (*)

Cố học lời hay

Tránh ngay đường củ

ghi tâm chăm chú

Cuộc đời thiếu đủ

Sướng khổ do mình

Nếu muốn nghiệp lành hướng tâm thành hiền lương

Đời là vô thường yêu thương là tạm bợ là nợ thế gian

Đừng van xin cầu khẫn nếu tâm vẫn vô minh

Để thân tâm an tịnh vạn bịnh được tiêu trừ

Sống cư muôn thuở

Đừng than thở tiếc tài

Của cải là phù vân

Xác thân luôn đau khổ

Tranh đua cố được thắng

Đem hai bàn tay trắng khi lìa đời

Tài sản đắp bồi như nước trôi

Để tâm hồn thãnh thơi ta quên đi quá khứ

Sinh hoạt nhớ tâm linh

Thắp sáng tâm mình

Soi tình thương chúng sinh nhân loại

Để ra khỏi khổ đau

Ta mau tụng niệm

Nghe bề trên chỉ điểm đừng để quỷ chiếm tâm

Đừng đi đường lầm

Ta thành tâm sám hối

Chu Giang

(*)- Chữ TA ở đây là TÔI, chứ không phải chúng
TA hay chúng TÔI.