Tháng Một 2012

16 Tháng Một 2012

Chúc Mừng Năm Mới

Năm 2012 Nhâm Thìn

Hết năm là Tết đến nơi,

Mới hay thấm thoát đời người trôi nhanh!

Nhớ nhau không chúc không đành,

Mà thăm mà chúc thường tình thế gian!

Cùng nhau trì niệm TỊNH AN,

TÂM KHÔNG đối cảnh chữ NHÀN hưởng chung.

Chúc nhau chứng đắc TÂM KHÔNG:

Không tham, không luyến, không mong, không cầu,

Không tức giận, không lo âu,

Không nghi, không mạn, không sầu, không tham,

Không mê muội, không xảo gian,

Cõi trần không nhiễm TỊNH AN Tâm mình.

TỊNH AN liền hiển QUANG MINH,

QUANG MINH tỏa sáng nhân sinh chữ TÌNH.

Bảo Thông

16 Tháng Một 2012

Vô Thường Vô Ngã

Ông Táo Về Trời 23 Tháng Chạp Tân Mão

Hôm nay ông Táo về Trời

Đem theo Báo Cáo những người trần gian

Tâu rằng, tục tử thế gian

Coi ra họ đã khôn ngoan Tu nhiều

Họ nghe lời Phật đủ điều

Vô thường, vô ngã, tránh điều vô minh

Tất cả không phải của mình

Xả buông hết thảy nhân sinh hài hòa

Chẳng nên xét nét người ta

Lầm lỗi cố chấp đó là vô minh

Chỉ nên xét nét chính mình

Lỗi lầm ta đã cố tình sửa chưa?

Mấy lời suy ngẩm không thừa.

Chu Giang

16 Tháng Một 2012

Tâm Đạo

Coi năm uẩn đều không,

Vào mộng khi lọt lòng

Tùy duyên mà ngộ hạnh

Chẳng vọng ấy viên dung

Vũ Tiến Phái

Dịch bài

Đạo Tâm

Ngũ uẩn kiến giai không

Nhân sinh đại mộng trung

Tùy duyên tri diệu ứng

Vô tác thị viên dung

道 心

五 蘊 見 皆 空

人 生 大 夢 中

隨 緣 知 妙 應

無 作 是 圓 融

Bảo Thông

16 Tháng Một 2012

Chọn Vai Kịch

Vở kịch trong đời, ráp diễn chơi!

“Thày Tu”, vai ấy, để phần tôi!

Ăn chay một chút – nên danh phận…

Trọc lóc – giờ đây có chỗ ngồi!

Cờ xí rợp trời, người đưa đón

Trống chuông dậy xóm, trẻ chen coi!

Xêng xang áo mão đi từng bước

Ra vẻ ta đây đắc Đạo rồi!?

Hai Sắc Không