Tháng Tám 2011

6 Tháng Tám 2011

Ngũ Dục Lạc

TÀI, tai, âm tự thật liền môi

Không đức, có tài cũng chịu thôi

Bạn chớ trách đời, đừng gạn hỏi?

Gieo nhân nhận quả chỉ vậy thôi

SẮC đẹp ác tâm hại kiếp người

Vua quan, tôi chúa, sư hoàn đời

Thành nghiêng nhà đổ vì người đẹp

Tai họa gây ra thật chán đời

DANH lợi, lợi danh khiến cực hình

Chạy theo danh lợi là vô minh

Không nhìn phân hiểu đâu là thật

Danh lợi khiến người thêm đảo điên

Sống để ăn gây vất vả tâm

Ăn cho đủ sống để thông tâm

Cao lương mỹ vị cũng là THỰC

Rau quả qua ngày cũng giống sâm

Ngủ “THÙY” nhiều mộng, lắm chiêm bao

Thân thể biếng lười, trí tổn hao

Ta phải dành thời gian để tịnh

Tịnh tâm tịnh trí khỏi lao đao

Kiến Ngọc