Tháng Tám 2010

20 Tháng Tám 2010

Lấy Vợ Chột

Anh lấy vợ chột

Mê nàng đắm say,

Anh mừng số tốt

Gặp được duyên may!

Anh chê đàn bà,

Họ đều có tật,

Không giống vợ ta

Họ thừa một mắt!

Hỏi xem ngụy biện

Trái lẽ thường tình?

Hay là ứng biến

Đem lại an bình?

Hãy nghe lời Phật:

Cuộc sống trăm năm

Thiếu thừa không thật,

Mọi sự tự tâm.

Bảo Thông

19 Tháng Tám 2010

Quảng Cáo Thơ

Thơ đây không bán chợ trời,

Xin đừng trả giá mấy người hỏi mua!

Hỏi sao? Cứ thật mà thưa:

Con tầm không bán sợi tơ trong lòng,

Tơ vàng chỉ nguyện CHO KHÔNG

Khắp ai trong chốn bụi hồng mắt xanh.

Bảo Thông

17 Tháng Tám 2010

Chung Quy

(Thể Ngũ ngôn yết hậu)

 

Chạy xuôi ngược liên miên,

Lo ba bề bốn bên,

Chung quy vì một thứ:

TIỀN!

Thấy lợi nhỏ cũng ham,

Biết là bậy cũng làm,

Chung quy vì một nết:

THAM!

Ai nói mình sai lầm,

Mặt liền đỏ nổi gân,

Chung quy vì một thói:

SÂN!

Suốt năm tháng lu bù,

Lòng dạ luôn rối mù,

Chung quy vì một chữ:

NGU!

Bảo Thông

14 Tháng Tám 2010

Khuyến Tu Tịnh Hóa

Vô tâm miệng mới cười tươi,

Buồn vui muôn sự ở đời vốn KHÔNG.

Giữ lòng như tấm gương trong,

Ngày đêm tịch chiếu bụi hồng chẳng vương.

Bảo Thông