Mai Thạch

11 Tháng Tám 2010

Họa bài Đạo và Thơ

Hỏi Đạo và Thơ khác biệt không?

Hồn Thơ tâm Đạo vốn tương dung.

Thơ mang ý Đạo, Thơ càng đạt,

Đạo mượn lời Thơ, Đạo dễ thông.

Thơ thánh đậm đà hương Đạo vị,

Đạo màu hiển hiện nét Thi phong.

Đạo nhân thi sĩ nơi trần thế,

Tu Đạo làm Thơ phát nguyện chung.

Bảo Thông

 

Tải Đạo qua Thơ khó, khó thay,

Tình Thơ tính Phật mặn mà chay!

Có hoa có gió tâm thường tỉnh,

Dù tuyết dù trăng dạ chẳng say!

Đạo tựa non xanh ngàn thuở đứng,

Sự như mây trắng bốn phương bay.

Rời xa tự ngã nhìn sâu chút,

Diện mục Chân Như thoáng tỏ bày.

Mai Thạch