Vũ Tiến Phái

16 Tháng Một 2012

Tâm Đạo

Coi năm uẩn đều không,

Vào mộng khi lọt lòng

Tùy duyên mà ngộ hạnh

Chẳng vọng ấy viên dung

Vũ Tiến Phái

Dịch bài

Đạo Tâm

Ngũ uẩn kiến giai không

Nhân sinh đại mộng trung

Tùy duyên tri diệu ứng

Vô tác thị viên dung

道 心

五 蘊 見 皆 空

人 生 大 夢 中

隨 緣 知 妙 應

無 作 是 圓 融

Bảo Thông