Kiến Ngọc

6 Tháng Mười 2013

Nhân Tâm Khởi Nhất Niệm – Thiên Địa Tắc Giai Tri

Nhân thân nam bắc bớ người hiền

Tâm đổi người thay đổi triền miên

Đầu khởi bản lai vô nhất vật

Nhất do tâm tạo tạo dữ hiền

Niệm buông liền khởi khởi liền niệm

Thiên võng khôi khôi phủ khắp miền

Chốn chốn dịa đàng đày cạm bẩy

Chúng sanh tất cả bệnh ưu phiền

Giai không ngũ uẫn siêu phàm thế

Tri giả bất tri tâm giử thiền

Kiến Ngọc

6 Tháng Tám 2011

Ngũ Dục Lạc

TÀI, tai, âm tự thật liền môi

Không đức, có tài cũng chịu thôi

Bạn chớ trách đời, đừng gạn hỏi?

Gieo nhân nhận quả chỉ vậy thôi

SẮC đẹp ác tâm hại kiếp người

Vua quan, tôi chúa, sư hoàn đời

Thành nghiêng nhà đổ vì người đẹp

Tai họa gây ra thật chán đời

DANH lợi, lợi danh khiến cực hình

Chạy theo danh lợi là vô minh

Không nhìn phân hiểu đâu là thật

Danh lợi khiến người thêm đảo điên

Sống để ăn gây vất vả tâm

Ăn cho đủ sống để thông tâm

Cao lương mỹ vị cũng là THỰC

Rau quả qua ngày cũng giống sâm

Ngủ “THÙY” nhiều mộng, lắm chiêm bao

Thân thể biếng lười, trí tổn hao

Ta phải dành thời gian để tịnh

Tịnh tâm tịnh trí khỏi lao đao

Kiến Ngọc

9 Tháng Tư 2011

Chân Tu

Quyết tu, xả phú cầu bần

Xả thân cầu Đạo tối cần chân tu

Xin đừng tu quáng tu mù

Để mình như cảnh án tù ban treo

Chân tu đâu sợ chữ nghèo

Một ngày một ngộ chữ nghèo sợ chi

Tam qui bát chánh thực thi

Kim cang bát nhã khắc ghi giáo điều

Kiến Ngọc

9 Tháng Tư 2011

Học Tu

Học lời giảng dạy, Đức Như Lai

Vừa học vừa tu, lợi cả hai

Học rõ hướng tu thêm chắc chắn

Học rằng chướng ngại vượt chông gai

Buồn phiền hờn giận không còn nữa

Tràn ngập niềm vui thoát hiện ngay

Đạt được an vui tại kiếp sống

Khỏi chờ giải thoát kiếp hồi lai

Kiến Ngọc