Từ Giác

13 Tháng Hai 2011

Giác Ngộ

Vô thường, Vô ngã, Khổ, Vô minh

Phóng tưởng ắt tâm bất kiến minh

Chấp ngã luân hồi vô lượng kiếp

Tịnh tâm giác ngộ tận nhân sinh

Minh tâm kiến tánh ắt thái lai

Sở đắc Chân như tất triển khai

Bản ngã bất di tâm bất động

Niết bàn tương kiến bất hồi lai

Dịch Nghĩa

Thức Tỉnh

Ảo giác khiến mình không thấy trông

Thế gian tất cả đều là không

Chấp mê vạn kiếp đều sanh tử

Dứt bỏ luân hồi, phải xã buông

Tâm sáng tự mình nhận rõ mê

Tịnh tâm để tới cảnh Bồ đề

Tâm càng thanh tịnh tâm càng đến

Cảnh giới Niết bàn dứt cảnh mê

Từ Giác

13 Tháng Hai 2011

Nóng Giận

Nóng Giận mất quân bình

Trí tâm không mẫn minh

Khiến mình không tự chủ

Căn bệnh của Vô Minh

Nóng Giận máu trào sâu

Tim gan ảnh hưởng mau

Hại tâm và thể xác

Chẳng ích lợi gì đâu

Nóng Giận nói không hay

Làm người nghe giận lây

Sẽ gây thêm tàn khốc

Chiến trận chỉ vài giây

Nóng giận thúc hành vi

Làm điều thiếu nghĩ suy

Hại mình hại tất cả

Đi đến sự chia ly

Ta không muốn đảo điên

Vì Nóng Giận ta Thiền

Tâm tịnh ta trừ bỏ

Không còn vướng não phiền

Từ Giác

6 Tháng Hai 2011

Tịnh Tâm

Tịnh tâm yên tĩnh lắng chìm sâu

Thế giới bình yên không sắc màu

Vọng tưởng mơ hồ tâm thức tỉnh

Quên đi quá khứ của buồn đau

Quên đi khổ ải tham sân si

Cuộc sống trần gian hỉ nộ bi

Dục lạc hoang mang tâm bất ổn

Muội mê ái ố trí phân ly

Dốc lòng tu tập khởi tâm an

Bỏ hết chuyện đời không vướng mang

Chiêm nghiễm vô thường đời ngắn ngủi

Nguyện xin trí tuệ tâm bình an

Từ Giác

6 Tháng Hai 2011

Ta Bà Cõi Tạm

Cảm ứng bốn chữ “Bến Mê, Bờ Giác” của Kẻ Hàn Vi

Ta bà cõi tạm trần gian

Sinh ra đời phải gian nan lắm điều

Ta bà tuổi đã xế chiều

Lão càng thoái hóa, càng nhiều thảm thương

Ta bà phiền não vấn vương

Bệnh gây thân khổ, chán chường thế gian

Ta bà nhỏ lệ thở than

Tử về với bụi, lỡ làng trần duyên

Ta bà sóng gió triền miên

Xa lìa thế giới đảo điên tình đời

Ta bà vọng tưởng xa vời

Sinh ly tử biệt mặc đời hoang mang

Ta bà lạc lõng lang thang

Luân hồi đeo đuổi chẳng màng thời gian

Ta bà đầy dãy vạn nan

Bên bờ Giác Ngộ, thuyền đang đợi chờ

Từ Giác