Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Đạo và Thơ

Đầu năm hái lộc xem thơ

Hai ngàn mười một thấy tờ Cát Tiên,

Tôi bằng mở mắt xem liền

Thấy nhiều tác phẩm ăn liền với nhau,

Tôi là tiểu bối đời sau

Muốn vào xem học cho mau thành tài!

Làm thơ nhiều cách làm thơ

Người cao kẻ thấp người mơ kẻ buồn,

Người cao lời nói thanh tao

Kẻ buồn lời nói làm sao tươi cười,

Người vui trào phúng mười mươi

Tràn đầy ý nghĩ vui cười hả hê!

Rừng kia cây cỏ mêng mông

Mỗi cây một vẻ sống chung hòa mình,

Người xem nhận định phân minh

Có hoa cỏ dại thấy tình hoa sang!

Em xin được góp đôi lời

Đạo đời – đời đạo có người cùng ta,

Mượn lời Phật dạy nói ra

Có năm chủng tánh ai mà nghe ai!

* Năm chủng tánh: Phàm phu, Bất định, Ngoại đạo, Nhị thừa, Đại thừa

Ngô Tấn Dự