Ngô Tấn Dự

31 Tháng Một 2011

Vô Đề

Tôi dửng dưng – trước làn gió thổi

Gió đi đâu – gió đổi về đâu?

Sáu chục năm – đủ lâu cuộc sống

Sống không thừa – vừa đúng sáu mươi,

Những mong ước – đời tươi đẹp mãi

Muốn có thêm – thoải mái cuộc chơi,

Tôi vẫn biết – cuộc đời phiền não

Hết vô minh – vui đạo chính mình!

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Tu Tại Gia

Tu hành ráng sức mà chi

Khổ tâm mệt xác ích gì ai ơi,

Đường đời khắp chốn rong chơi

Thân tâm an tịnh Đạo-Đời tại ta!

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Hương Sen

Hỏi sen hương lấy tự đâu?

Sen rằng lấy tự bùn sâu đen sì

Tâm rữa sạch Tham Sân Si

Chuyển thành thơm mát Từ Bi độ đời.

Sen hồng biểu tượng Từ Bi

Có nhân có quả từ khi chào đời,

Bùn nhơ hiện diện đón mời

Hương sen vẫn tỏa độ người có duyên.

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Năm Loại Chủng Tánh

Thế gian chủng tánh phàm phu

Nói nghe không được đi tu nổi gì?

Tánh người bất định nhu mì

Ai nói cũng phải tu thì được đâu?

Tu hành ngoài đạo câu mâu

An – Siêu trật lối cạo đầu uổng thân,

Nhị thừa chủng tánh quây quần

Cùng nhau tu tập chuyên cần giới qui,

Đại thừa chủng tánh cẩn trì

Nói năng phóng khoáng Tứ Y tu hành!

* Tứ Y: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y lý, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.

Ngô Tấn Dự